Trwa ładowanie proszę czekać ...

Ubezpieczenia majątkowe – czym się charakteryzują i jak wybrać najkorzystniejsze?

7 listopada 2017

Ubezpieczenia majątkowe stanowią bardzo znaczącą część rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Można bowiem objąć nimi niezwykle szerokie spektrum przedmiotów posiadanych przez każde gospodarstwo domowe. Kluczowe dla poczucia bezpieczeństwa i satysfakcjonującego zabezpieczenia posiadanego mienia jest jednak właściwe wybranie polisy ubezpieczeniowej i jej parametrów. Jak tego dokonać? Jakimi kryteriami kierować się podczas analizowania dostępnych ofert rynkowych?

Czym jest ubezpieczenie majątkowe?

Zgodnie z treścią ustawy o działalności ubezpieczeniowej wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń: osobowe oraz majątkowe. Analogicznego rozdzielenia dokonuje kodeks cywilny. Zgodnie z jego treścią przez umowę ubezpieczenia rozumieć należy zobowiązanie ubezpieczyciela do spełnienia określonego świadczenia w przypadku zajścia oznaczonego w umowie zdarzenia. W przypadku ubezpieczeń majątkowych świadczeniem tym jest określone odszkodowanie za szkodę, powstałą w następstwie oznaczonego w treści umowy wypadku. W przypadku ubezpieczeń osobowych zobowiązanie ubezpieczyciela polega na zapłacie, w razie zajścia przewidzianego umową wypadku w życiu osoby ubezpieczonej, określonej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia.

Kodeks cywilny dokładnie precyzuje zakres ochrony ubezpieczeniowej dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia. I tak ubezpieczenia osobowe w szczególności tyczą się takich zdarzeń jak śmierć ubezpieczonego lub dożycie przez niego oznaczonego wieku (ubezpieczenia na życie), a także rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała bądź też śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku (ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków), zaś przedmiotem ubezpieczeń majątkowych jest każdy interes majątkowy, niepozostający w sprzeczności z prawem i możliwy do oceny w pieniądzu. Co warte podkreślenia, ubezpieczenie majątkowe dotyczy nie tylko mienia, ale również odpowiedzialności cywilnej jego posiadacza.

Naturalnie nie są to jedyne różnice występujące pomiędzy ubezpieczeniami osobowymi i majątkowymi. O ile podmiotem w przypadku ubezpieczenia osobowego może być wyłącznie osoba fizyczna, o tyle w przypadku ubezpieczeń majątkowych zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Kolejna istotna kwestia to okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej – umowa ubezpieczenia osobowego zwykle zawierana jest na długi okres (powyżej 1 roku), zaś umowa ubezpieczenia majątkowego ma wyłącznie krótkoterminowy charakter (poniżej 1 roku). Elementem odróżniającym oba rodzaje ubezpieczeń są ponadto wymierność szkody oraz charakter zdarzenia. Cechą charakterystyczną ubezpieczeń majątkowych jest wymierność szkody oraz negatywny charakter zdarzenia. Szkoda w przypadku ubezpieczeń osobowych jest trudna do wyrażenia w pieniądzu i nie zawsze musi mieć charakter negatywny.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Ubezpieczenia majątkowe stanowią dość pojemną kategorię ubezpieczeń, bowiem nie tylko chronią ubezpieczonego przed zniszczeniem bądź utratą majątku, ale również zabezpieczają interesy osób trzecich, które w następstwie zdarzenia losowego mogą w jakikolwiek sposób zostać poszkodowane. Do trzech podstawowych kategorii ubezpieczeń majątkowych zaliczają się:

  1. ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe,
  2. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
  3. ubezpieczenia mienia.

Pierwsza grupa ubezpieczeń oferuje zabezpieczenia w przypadku wystąpienia wypadku, w tym również wypadku w pracy czy choroby zawodowej, jak i  ochronę zdrowia – finansowanie badań, wizyt u specjalistów itd. Klasycznym przykładem z kategorii ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych jest ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zabezpieczają nie tylko samego ubezpieczonego, ale przede wszystkim osoby trzecie, które doznały szkody z jego winy. Doskonały przykład takiego ubezpieczenia stanowi chociażby komunikacyjne ubezpieczenie OC, jednakże kategoria ta jest znacznie bardziej pojemna. Wspomnieć warto chociażby o ubezpieczeniach OC w życiu prywatnym, a także o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej dla wybranych grup zawodowych (np. OC dla lekarzy czy adwokatów). Prawdopodobnie największą grupę ubezpieczeń majątkowych stanowią ubezpieczenia mienia, chroniące przed jego utratą bądź zniszczeniem. O jakim mieniu mowa? Przede wszystkim o nieruchomościach, pojazdach maszynowych, sprzęcie AGD i RTV (przedłużona gwarancja), a nawet ubezpieczenia przesyłek realizowanych przez firmy kurierskie.

Ubezpieczenia majątkowe – jak wybrać najlepsze?

Analiza ofert towarzystw ubezpieczeniowych pozwala szybko się zorientować, że ubezpieczyć  dziś można dosłownie wszystko. Tak szeroka oferta z jednej strony zapewnia swobodę wyboru i możliwość dostosowania ubezpieczenia majątkowego do indywidualnych potrzeb, zaś z drugiej istotnie ten wybór utrudnia. Jak wybrać ubezpieczenie mienia? Na jakie elementy oferty zwrócić szczególną uwagę i o czym pamiętać przed ostatecznym podpisaniem umowy ubezpieczeniowej?

Niewątpliwie pierwszym krokiem prowadzącym do dokonania właściwego wyboru jest określenie indywidualnych potrzeb oraz optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Wiedząc już, co będzie przedmiotem ubezpieczenia (np. mieszkanie), należy skupić się na wycenie posiadanych przedmiotów. Działanie takie jest gwarancją wypłaty satysfakcjonującej sumy ubezpieczeniowej i tym samym odpowiedniego zabezpieczenia się na wypadek określonych zdarzeń ubezpieczeniowych. Mając na uwadze powyższe, warto decydować się na maksymalnie elastyczne rozwiązania, które pozostawiają klientowi swobodę kształtowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sumy ubezpieczenia. Możliwość taką oferuje chociażby PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA: http://pkoubezpieczenia.pl/dom-i-majatek/ubezpieczenie-moj-dom24#szczegoly-ubezpieczenia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz suma ubezpieczenia to niewątpliwie najistotniejsze czynniki wyboru, ale nie jedyne. Pod uwagę warto wziąć również dodatkowe świadczenia oferowane przez poszczególne towarzystwa w pakiecie z ubezpieczeniem. Przykładem takiego bonusu może być chociażby usługa home assistance, która pozwala na korzystanie z usług specjalistów tj. hydraulik, ślusarz, elektryk itd. Świadczenia tego typu nie są jeszcze standardem, aczkolwiek znaleźć je można w ofertach wielu towarzystw ubezpieczeniowych.

Przed zawarciem umowy, konieczne jest jej dokładne przestudiowanie i upewnienie się, że każdy jej zapis pozostaje w pełni zrozumiały. Szczególną uwagę warto poświecić nie tylko punktom poświęconym kosztom, ale również limitom wypłaty ubezpieczenia oraz wyłączeniom z odpowiedzialności. Zapoznanie się z tymi informacjami niewątpliwie pozwoli uniknąć wielu niepotrzebnych nerwów i rozczarowań.

 

Materiał zewnętrzny